*** English language ***

What infomation we collect

We collect a variety of types of infomation include:

  • Contact infomation, such as your phone number, name, address for login.
  • Location information of your device that you use with our mobile application, if your device settings allow us to collect location information and Serves control of the delivery status of the driver. NOTE: location run background and foreground.
  • Camera access: Used to scan the QR code when receiving the goods

*** Ngôn ngữ Tiếng Việt ***

Chúng tôi thu thập những thông tin gì.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Thông tin liên hệ: như số điện thoại, tên, địa chỉ để đăng nhập
  • Thông tin vị trí của thiết bị sử dụng ứng dụng trên điện thoại, nếu thiết bị cho phép chúng tôi sử dụng thông vị trí này để phục vụ kiểm soát tình trạng giao hàng của lái xe. Chu ý: Vị trí đc chạy khi đang dùng ứng dụng hoặc chưa tắt hẳn ứng dụng.
  • Truy cập camera: Sử dụng để quét mã QR khi nhận hàng hoá.